Algemene Voorwaarden Kolkman Wonen

Artikel 1 - Definities en Identiteit

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Kolkman Wonen
Deventerstraat 15A
8171 AA Vaassen

Telefoonnummer: 0578-574460
E-mailadres: info@kolkmanwonen.nl
KVK nummer: 08072389
BTW nummer: NL809896138B01
IBAN: NL51ABNA0631728147

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken aan onze kopers.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘wij’, wordt V.O.F. Kolkman Wonen bedoeld.
3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
4. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en even¬tueel door ons gedane opmetingen. De koper is verplicht ons te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden en de totale (koop)prijs.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en mallen en moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
Wij behouden ons ook de uit het intellectuele - en industriële eigendom
voortvloeiende rechten voor.
3. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
De koper moet ons in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voe¬ren.
4. Indien de koper niet binnen 3 maanden na accordering van de offerte door de koper een afspraak heeft gemaakt voor uitvoering van de offerte, hebben wij het recht de kosten die verbonden zijn aan het doen van de offerte verhalen op de koper.
5. Indien de offerte het bedrag van € 5000,- , zegge: vijfduizend euro overstijgt, zijn wij gerechtigd van koper een bankgarantie voor het gehele bedrag te eisen.


Artikel 3 Prijzen
1. Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen. Bij orders boven de €1000,- inclusief BTW vragen wij een aanbetaling van 50% na akkoord geven voor de offerte. De overige 50% plus eventuele meerwerk, moet worden voldaan na afronden van het werk.
2. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
3. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.
4. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
Wij behouden ons ook het recht voor om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit.
Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende brief de ontbinding inroepen.

Artikel 4 Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben, in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.
In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken ‘franco huis’ wanneer het factuurbedrag meer dan € 500,-, zegge: vijfhonderd euro bedraagt. Verder zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen.
Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op - naar onze keuze - op grond
van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de
bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten,
opslaan. Koper blijft gehouden te betalen voor het afgenomen en het niet-afgenomen deel.

Artikel 5 Rechten en plichten koper
1. De koper stelt ons in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2. De koper zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten.
4. De koper zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevon¬den geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
5. De koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de koper de daarmee voor ons verband houdende schade te vergoeden.
7. De koper is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van ons die zich ter plaatse van het werk bevinden, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

Artikel 6 Reclame door koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is verantwoordelijk voor - de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet met de door ons in de offerte (inclusief hetgeen waar artikel 2 leden 1 en 2 naar verwijst), verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier moet de koper rekening houden met gebruikelijke spelingen.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als:
a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en lid 3 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent met betrekking tot een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo`n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de levertijd is verstreken.
5. Reclamaties over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken worden in eerste door ons zelf behandeld en zo nodig door de fabrikant. Mochten partijen hier echter zelf niet uitkomen dan zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen met betrekking tot de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden.
Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
Onverlet onze aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen ons en de koper is overeengekomen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die wij niet kenden noch behoorden te kennen, zoals:
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden en/of a.g.v. het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door ons is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door ons is aangebracht. Wij melden voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de koper;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits wij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren hebben gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degene die ons hiervoor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, hoe ook genaamd - winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan. Koper is in dit geval onverminderd gehouden tot het voldoen van de factuur.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
3. Wij zijn gerechtigd in geval de koper, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Als tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of korting per pin op locatie meteen na het afronden van het werk. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Indien koper in verzuim is, zijn wij bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan ons verschuldigde bedrag. Indien wij derden voor incasso inschakelen, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 40,-, zegge veertig euro, voor rekening van de koper.
Vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling zoals hiervoor genoemd tot de dag van ontvangst van het verschuldigde, brengen wij rente in rekening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
4. Ook zijn wij in bovengenoemd geval gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen.
5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. De koper is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de koper niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.


Artikel 10 Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper, kunnen de door ons gemaakte kosten volledig worden verhaald op de koper.
2. Speciaal voor de koper bestelde goederen worden niet retour genomen.

Artikel 11 Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de koper worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de koper zullen de restanten bij hem door ons worden achtergelaten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, blokkade, boycot, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
2. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of elektronisch, bij ons worden ingediend tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten ter zake verliest.


Artikel 14 Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.


Artikel 15 Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de rechter die bevoegd is in onze plaats van vestiging, te weten Vaassen, Nederland.Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma V.O.F. Kolkman Wonen, gevestigd te Vaassen aan de Deventerstraat 15a (8171 AA), Nederland(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 Kolkman Wonen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel